Vol. 6, №1, 2014
РусскийEnglish

IN MEMORIAMIN MEMORY OF VALERY A. MILYAEV
Garnov S.V., Grachev V.I., Gulyaev Yu.V., Dianov E.M., Keldysh L.V., Kessenikh A.V., Klimova E.M., Krylov S.A., Larina E.V., Manenkov A.A., Milyaev I.V., Mikhaylova G.N., Nikitin S.Ya., Nikitov S.A., Sigov A.S., Stepanov E.V., Tereschenko N.A., Trubitsyn A.V., Fridman V.N., Sharapov V.M., Scherbakov I.A.

PACS 01.60.+q

RENSIT, 2011, 3(2):118-121

Full-text electronic version of this article - web site http://elibrary.ru