Vol. 7, №1, 2015
РусскийEnglish

Sheets History

Ivanovskaya I.N. V. I. VERNADSKY LAST PORTRAIT. LAST MONTHS OF LIFE. RENSIT, 2009, 1(1-2):195-197
Neapolitanskaya V.S., Ivanovskaya I.N. V.I. VERNADSKY: FROM THE CABINET TO CABINET-MUSEUM. RENSIT, 2010, 2(1-2):181-187
Ivanovskaya I.N., Kulikovsky V.E. NATALIYA VERNADSKAYA (1860-1943) (to 150 anniversary of birth). RENSIT, 2010, 2(1-2):188-190