Vol. 12, no. 3, 2020
РусскийEnglish
SERGEY E. TARASOV
PhD Bio
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS, http://www.ibpm.ru/
Pushchino 142290, Moscow Region, Russian Federation
setar25@gmail.com

Papers:
Anatoly N. Reshetilov, Anna E. Kitova, Sergey E. Tarasov, Yulia V. Plekhanova, Alexander G. Bykov, Ashok K. Sundramoorthy, Iren E. Kuznetsova, Vladimir V. Kolesov, Pavel M. Gotovtsev. Highly Conductive Polymer PEDOT:PSS - Application in Biomedical and Bioelectrochemical Systems. RENSIT, 2020, 12(4):471-482. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.471.