Vol. 6, №1, 2014
РусскийEnglish
LARINA ELENA V.
Radiologist
Central Institute of Postgraduate Medical, www.rmapo.ru
2/1, Barrikadnaya str., 123995 Moscow, Russian Federation
larina@yandex.ru
Personalia Signatures
Garnov S.V., Grachev V.I., Gulyaev Yu.V., et al. “IN MEMORY OF VALERY A. MILYAEV”. RENSIT, 2011, 3(2):118-121.