Vol. 10, №2, 2018
РусскийEnglish
YURI V. GULYAEV
Dr Sci Phys-Math, Prof., Academician of Russian Academy of Sciences and of Russian Academy of Natural Sciences
Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, http://www.cplire.ru
Director of IRE RAS - before 2014, since 2014 - scientific director IRE RAS
11/7, Mokhovaya str., Moscow 125009, Russian Federation
Nanotechnology Institute of Microelectronics, Russian Academy of Sciences, http://www.intm-ras.ru, director of INME RAS
32A, Leninsky pr., Moscow 119991, Russian Federation
gulyaev@cplire.ru
Personalia Signatures
Garnov S.V., Grachev V.I., Gulyaev Yu.V., et al. “IN MEMORY OF VALERY A. MILYAEV”. 2011, 3(2):118-121.
Papers:
1. Yuri V. Gulyaev. KOTELNIKOV INSTITUTE OF RADIOENGINEERING AND ELECTRONICS OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - 65 YEARS OLD. RENSIT, 2018, 10(2):133-146; DOI: 10.17725/rensit.2018.10.133.
2. Yuri V. Gulyaev, Rostislav V. Belyaev, Georgy M. Vorontsov, Nikolay N. Zalogin, Valerii I. Kalinin, Erast V. Kal'yanov, Vladimir V. Kislov, Vladimir Ya. Kislov, Vladimir V. Kolesov, Evgeny A. Myasin, Evgeny P. Chigin. DYNAMIC-CHAOS INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DATA TRANSMISSION, STORAGE, AND PROTECTION. RENSIT, 2018, 10(2):279-312; DOI: 10.17725/rensit.2018.10.279.