Vol. 12, no. 4, 2020
РусскийEnglish
ALEXANDER G. BYKOV
Junior Research Fellow
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS, http://www.ibpm.ru/
Pushchino 142290, Moscow Region, Russian Federation
agbykov@rambler.ru

Papers:
Anatoly N. Reshetilov, Anna E. Kitova, Sergey E. Tarasov, Yulia V. Plekhanova, Alexander G. Bykov, Ashok K. Sundramoorthy, Iren E. Kuznetsova, Vladimir V. Kolesov, Pavel M. Gotovtsev. Highly Conductive Polymer PEDOT:PSS - Application in Biomedical and Bioelectrochemical Systems. RENSIT, 2020, 12(4):471-482. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.471.